өвдөг газардах
барилдах үед өвдөг газар хүрснээс унасанд тооцогдох