өвдөг хумбих
нэг хөлөө өвдгөөр нь нугалан бохирон суух