өвдөг бохирох
гуя шилбэ хоёроо нийлүүлж, өвдгөө нугалан суух