өвдөгний тойг
дунд чөмөг, шаант хоёрын уулзвар хэсэгт байх бондгор, дүгрэг яс