өвгөдийн халаа
ахмад хүмүүсийн хийж байсныг үргэлжлүүлэх залуу үе