ООГОДОГЧ

Хулгайчийг орогнуулан, нуун далдалж буй этгээд: оогодогч этгээд (хулгайчийг нуун далдалж буй дэлгэрэнгүй...