амиа аргацаах

а. Арга чарга хэрэглэн амиа хоохойлох, өөрөө аргалж амьдрах; б. Өөрөө өөрийгөө болгох, амиа аргалах