аргацааж амьдрах
аар саар арга чарга хэрэглэн амьдрах