ОЙРМОГ

1. Саявтар, саяхан, ойрын үед - Ойрмог хэд дахин цас орж... билээ. Б.Бааст. дэлгэрэнгүй...


2. Насны зөрүү бага, ойролцоовтор: ойрмог насны хүн (насны зөрүү бага, ойролцоо насны хүн).