ОГЦРОХ I

1. Эрхэлсэн албан тушаалаас буух, ажлаасаа халагдах - Их сургуулийн профессорын зэргээс чулуун юм уу хүрэл дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул., албан тушаалаас огцрох (албан тушаалаасаа болих), огцрох өргөдөл (албан ажлаасаа буух, халагдах тухайгаа илтгэсэн өргөдөл), орон тооны цомхотголоор огцрох (тухайн албан байгууллага ажилчдаа цомхотгон цөөрүүлэхэд ажлаас халагдах);


2. Солигдох: огцрох морь (солигдох морь) - Ван ноёны айлдахад бараа болсон багачууд огцрох морийг зайлуулж орны морийг дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.

албан тушаалаас огцрох албан тушаалаасаа болих
огцрох өргөдөл албан ажлаасаа буух, халагдах тухайгаа илтгэсэн өргөдөл
орон тооны цомхотголоор огцрох тухайн албан байгууллага ажилчдаа цомхотгон цөөрүүлэхэд ажлаас халагдах
огцрох морь солигдох морь
Ижил үг:

ОГЦРОХ II

ОГЦРОХ III