овгос овгос
овгор зүйлийн байн байн өндөлзөн хөдлөх нь