ов тов үүл
тэнгэрийг халхлан үргэлжилсэн бус, хэсэг бусаг үүл