ов мэхэндээ оруулах
бусдыг хуурч мэхлэн өөрийн үгээр болгох