ов мэх хэрэглэх
бусармаг арга хэрэглэн бусдыг хуурах