ов мэх зохиох
бусдыг хууран мэхлэх уран башир арга сэдэх