ов живээр дийлэх
элдэв арга мэх хэрэглэн бусдыг дийлэх