нэрээ татах
аливаа албан тушаал болон сонгуульд нэр дэвшүүлснээ болих