НЭРВЭЭС

Тээр дараас болох байдал, нэрмээс - Нэмрээр хомс, нэрвээс ихтэй охин биеэ голоод хариу буцах уу? дэлгэрэнгүй... нэрвээс болох (улам түвэг учруулах).