НЭРИЙТГЭЛ

Ямар нэгэн зүйлд оноож өгсөн тусгай нэр.