НЭРВЭГДЭХ

1. Ямар нэгэн зовлонд өртөх - Удаан чанарын “Тэнэг өвчин”-д нэрвэгджээ. Лигдэн. Амьдралын логик., үерт нэрвэгдэх (үерийн усанд автагдах), зудад н‎эрвэгдэх (малын б‎элчээр цасанд дарагдан мал олноороо өлбөрч, хүнс тэжээл ховордож нийтээр их гачигдал үзэх);


2. Үзэл бодлын нөлөөнд автагдах.

үерт нэрвэгдэх үерийн усанд автагдах
зудад нэрвэгдэх малын бэлчээр цасанд дарагдан мал олноороо өлбөрч, хүнс тэжээл ховордож нийтээр их гачигдал үзэх

Өвчин шаналал зовлон болох

Ган гачиг нэрвэгдэж мал сүрэг тарга хүчээ алдлаа

Зочин 2022-03-13 00:19:46