НЭРВЭЛ

Нэгээс нөгөөд дам нөлөөлөх үйл байдал: долгионы нэрвэл (долгион дамжин тархах үйл).