НЭРВЭГДЭЛ

Нэрвэгдэх үйл байдал: гамшгийн нэрвэгдэл (гамшигт өртөгдсөн байдал).