нэр дэвших
сонгуульд ажилд оролцохоор албан ёсоор мэдэгдэх