овог нэрийг асуух
өөрийн нь болон эцгийнх нэр хэн гэдгийг асуух