албан бичигт нүүр дарах
албан бичигт тусгай тэмдэг дарах