НҮҮРДЭХ

Биеэр уулзаж учрах, нүүр тулах: нүүрдэн ярилцах (бие биенээ харан ярилцах).