НҮҮР II
/ хуучирсан /

Нүүгээд буух газар.

Ижил үг:

НҮҮР I