нүүр тал харах
танилаар тал тохой татах, зүй бусаар дотночлон үзэх