нүүргүй олзноос нүүртэй гарз дээр
шударга бус олзноос шударгаар алдсан гарз дээр гэсэн санаа