АРАМ I

1. Эрт үед монголчуудын хэрэглэж байсан сумдан шиддэг есөн ирт том жад - Аранзал зээрдийн хурдан цагт, алтан баран дэлгэрэнгүй... Жангар;


2. Жад сэлэм зэргийн хурц ир, үзүүр: сэлэмний арам (сэлэмний ир), хутганы арам (хутганы ир).

сэлэмний арам сэлэмний ир
хутганы арам хутганы ир
Ижил үг:

АРАМ II