НАМГА II:

намга хийх (хотолзон хөдлөх).

Ижил үг:

НАМГА I