НАМБАГАНАГЧ

Намбага намбага хөдлөх байдал гаргагч.