НАЙГАЛТ I

Найган ганхах үйлийн үр дүнг заасан нэр: модны найгалт (модны найган ганхаж байгаа нь).

Ижил үг:

НАЙГАЛТ II: