НАГЖГАР

Богино, намхан: нагжгар хүзүү (хүзүү богино, хүзүүгүй мэт харагдах байдал), нагжгар дэлгэрэнгүй... (намхан тэрэг), нагжгар тагжгар [хоршоо] (байвал зохих хэмжээнээс охор, намхан).

нагжгар хүзүү хүзүү богино, хүзүүгүй мэт харагдах байдал
нагжгар тэрэг намхан тэрэг
нагжгар тагжгар байвал зохих хэмжээнээс охор, намхан