НААГДАХ

Наалдах: шилэнд наагдах (шилэнд нааж тавихад уналгүйгээр тогтох).