МЯРААХ II

1. Бух үнээн дээр харайх;


2. Хүнийг муулан хараах үг.

Ижил үг:

МЯРААХ I

МЯРААХ III