МЯРААМТГАЙ

Мяраах зан байдал гаргадаг: мяраамтгай хүн (сэм гэтэх дуртай хүн).