МЯРААН :

эрээн мяраан (нэг өнгийн бус зүйл, алаг), эрээн мяраан асар (алаг майхан) - Эрээн мяраан дэлгэрэнгүй... Р.Чойном. Хаалганд хавчуулсан шүлэг.

эрээн мяраан нэг өнгийн бус зүйл, алаг
эрээн мяраан асар алаг майхан