МЯРААГҮЙ

Мах мариа муутай, туранхай: мяраагүй хүүхэд (туранхайвтар хүүхэд) - Зовлонт эхийн мээм сүүгүй, дэлгэрэнгүй... ААЗ.