тал мэлмийх
зах хязгааргүй мэт харагдах өргөн уудам тал