МИРЭЭЛЭХ :

эрээлэх мирээлэх (эрээн алаг байдалтай байх)