МИНЧҮҮРҮҮЛЭГ
/ анагаах /

Биеийг бүхэлд нь болон эсвэл аль нэг эд эрхтэнд эм, тариа хэрэглэн, мэдээ алдуулах арга: нугасны дэлгэрэнгүй... (нугасыг мэдээ алдуулахад хэрэглэх арга).