анги дүүргэлт

нэг ангид суралцах сурагч, оюутны тоо