нэгдүгээр анги

ерөнхий боловсролын сургуулийн анхан шатны суралцагч