бэлтгэл анги

их дээд болон бага сургуулийн нэгдүгээр ангид суралцахаар бэлтгэж буй хэсэг хүн