анги салбар
мэргэжил болон хийж гүйцэтгэх ажлын зорилгоор нь хэсэглэн хуваасан албан байгууллага доторх нэгж