ангийн ухамсар

нийгмийн бүлэг хүмүүсийн сэтгэлгээ, итгэл үнэмшил