диалектик материализм
байгаль, нийгмийн үзэгдлийг диалектик аргаар танин мэдэхэд үндэслэсэн марксист ленинист гүн ухаан