материал хэрэгсэл
ямар нэгэн зүйлийг хийж бүтээх, засаж янзлахад шаардагдах эд зүйл, сэлбэг