АНГАТ :
/ амьтан /

бөх ангат (тал, ойт хээрээр амьдардаг шувуу).